Кирил Петков с искане към КС относно канадското му гражданство.

Във връзка с очакваното произнасяне на конституционните съдии по казуса с гражданството на Кирил Петков, днес Петков внесе за втори път в Конституционния съд своето настойчиво искане да бъде конституиран като заинтересована страна по делото и да бъде изслушан в открито заседание, съобщиха от “Продължаваме промяната“.

Изслушване на аргументите му не бе допуснато от КС, което съгласно правни експерти нарушава правото му на защита, признато от самата Конституция. Твърдението, че бивш министър и лидер на новоучредена политическа партия е нарушител на Конституцията, сериозно засяга публичната репутация, доброто име и достойнството на Петков, които са същностни аспекти от правото му на личен живот, гарантирано от чл.32 от Конституцията и от чл.8 от Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи. Според чл. 32 от Конституцията: “Личният живот на гражданите е неприкосновен. Всеки има право на защита срещу незаконна намеса в личния и семейния му живот и срещу посегателство върху неговата чест, достойнство и добро име.”

Конституционният съд включи като външни експерти по делото лица, които преди посочването им от КС нееднократно в свои публични изказвания пред медиите бяха изразили негативни становища против валидността на отказа на г-н Петково от гражданство, което предопределяше и решението на Съда.

Освен че нарушава конституционно признатото на всеки гражданин право на защита пред съд, отхвърлянето на искането за изслушване на Кирил Петков на практика съкрати срока за разглеждане на казуса от Съда, така че окончателното произнасяне да се случи непосредствено преди изборите за народни представители. Това само по себе е намеса и би оказало пряко влияние върху изборния резултат.

Продължаваме промяната“ се присъединява към искането на Кирил Петков за преразглеждане и допълване на определението на КС, с което се отрича правото му да бъде изслушан и да представи писмена защита. Считаме, че в духа на Конституцията и на Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи Съдът дължи произнасяне по въпроса дали предметът на делото засяга правата на г-н Петков по чл. 32 от Конституцията във връзка с чл. 56 от същата, преди да постанови решение по същество.

Правото на защита пред съд и на справедлив процес е основно човешко и конституционно право на всеки български гражданин. Като институция, призвана да брани Конституцията, Конституционният съд не бива да бъде съучастник в нейното погазване. Г-н Петков нееднократно заяви своята готовност да се съобрази с решението на Съда и с неговите правни последици. Принципите на демократичното общество и на правовата държава повеляват обаче, на г-н Петков да му бъде предоставен реален шанс за защита на правата и законните му интереси.

Силно се надяваме, че с действията си в настоящото производство Конституционният съд няма да допусне нарушение на правата на един български гражданин в разрез с нормите на самата Конституция в преследване на цели, които не са му възложени по Конституция.

източник:novini.bg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *