Надежда Йорданова:Внесохме промени срещу насилието над жени.

Днес е международният ден срещу насилието над жени. Демократична България внесе в Народното събрание изменения в Закона за защита от домашното насилие. Изключителното изостряне на домашното насилие в последните няколко години и увеличаването на броя на пострадалите и жертвите, поставя проблема като приоритетен и налага значително подобряване на законодателството в областта.

С промените се улеснява достъпът до правосъдие, разширява се кръгът на лицата, пострадали от домашно насилие, които могат да търсят защита, увеличават се мерките за защита и се засилва ангажиментът на държавата по отношение на този изключително значим социален проблем.

Предвидените промени ще допринесат за осигуряване на бърза, ефективна и адекватна защита и подкрепа на пострадалите от домашно насилие лица или лица в риск, както и упражняване на превантивно и възпиращо действие върху извършителя на насилието. Проектът предвижда създаването на Национален съвет за осъществяване на държавната политика по превенция и защита. Предлага се и създаване на национална информационна система и национален регистър за случаите на домашно насилие. Достъп до данните в системата ще имат МВР, Агенцията за социално подпомагане, Агенцията за качеството на социалните услуги, Държавната агенция за закрила на детето и органите на съдебната власт.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *