Пълно обяснение защо е противозаконно да ви карат са носите маски.

Добро утро, приятели! Със съгласието на адвокат Виктор Костов от ” Свобода за всеки ” ви качвам неговото становище което много добре показва , че заповедите на директорите на РЗИ са незаконни и не могат да ви карат да им изпълнявате незаконните и противоконституционни мерки. Мерките им могат да бъдат препоръчителни но не и задължителни. Благодаря от сърце на адвокат Костов за съдействието и отделеното време.

Официално становище на адвокат Виктор Костов – качвам го така както е пратено до мен.

Здравейте, д-р Ватев,

Видях тези заповеди. Принципното положение си остава същото — те нарушават редица закони и Конституцията на България. Ето някои аргументи:

  1. Заповедта на МЗ или на РЗИ не е нормативен акт, и оттук не поражда задължения за спазването ѝ. Подобни заповеди не могат да бъдат приравнени със закон или подзаконов нормативен акт, за да пораждат задължение за спазването им. В Закон за нормативните актове няма да намерите заповед на МЗ или РЗИ като нормативен акт.
  2. Противоконституционният порок се явява делегирането на законодателна власт от страна на Народно събрание на по-низшестоящ орган, който дори не е законодателен (МС, МЗ и дори РЗИ). Има изрична забрана в законодателството вкл. КРБ, АПК, ЗНА и др. за делегиране на законотворчески функции на друг, особен по-низш в йерархията орган. В случая чл. 63 и измененията в ЗЗ противоконституционно делегират такива законодателни функции от НС на изброените чиновници от изпълнителната власт. МС приема че има “извънредна епидемична обстановка” и МЗ и РЗИ започват да законотворчестват от името на НС със заповеди. Кои правомощия на НС са отнети с това фриволно и незаконно “законотворчество” от страна на МЗ и РЗИ? Изискването на КРБ чл. 57, че военно положение или извънредно положение се въвежда и се допуска ограничаване на конституционните права на хората САМО СЪС ЗАКОН. Тоест само НС може да издава закони, съответно само НС може да въвежда извънредно положение, което, според редица конституционалисти е именно така наречената “извънредна епидемична обстановка”. В резултат на тази незаконна делегация на функциите на НС на изпълнителната власт МС, последните и МЗ, въвеждат конкретни норми за поведение на всички, на определена територия, което е възможно само със закон. Така чрез профанизирането, опорочаването и корумпирането на законодателния и конституционен процес се въвежда нещо, което може да се нарече “медицински авторитаризъм” или “медицински фашизъм”. Причината за такива сравенния е на практика безконтролната власт на бюрократите да ограничават правата на хората, налагайки тези ограничения под предлог, че са “мерки”.
  3. Заповедите биха били на място в рамките на ведомството, което ръководят съответните медицински бюрократи.
  4. Самите заповеди не съдържат санкции, но препращането към МВР и областните управители сочи, че макар и ограничен в документа и действието на заповедта от КРБ и закона, издателят на заповедта разчита на нейното приложение с принудата на силовите органи на властта. Това е неприсъщо за една административна заповед, която би следвало да е индивидуален или общ административен акт. Тези актове обаче казахме, са прикрити нормативни админстративни актове, които дори подменят закони.
  5. Положителната страна на липсата на санкции при неизпълнение е, че такива трудно могат да бъдат установени, особено за тези, които не са в системата на здравеопазването. Лошата страна е, че ако решат могат да търсят наказателна отговорност, ако приложат миналогодишни изменения в НК за неспазване на мерки.
  6. Обжалването на тези заповеди е трудоемък процес, и неясно колко ефективен. Една възможност е подготовка на бланкетна жалба с някои принципни положения и допълването ѝ за всеки акт, който ще се обжалва. Това, което прилагат като стратегия към момента е раздробяването на мерките, и тяхното по-минимално приложение, за да се свикват хората с това, че няма начин, мерки ще има, за здравето на хората. В същото време един от аргументите при жалването е значителният обем проучвания, които сочат, че носенето на маски няма никакъв значим ефект за предотвратяване на заразата.
  7. Последно, принципно положение е, че МЗ и РЗИ не могат да заповядват на хора, които не са под тяхната юрисдикция какви мерки да спазват. За целта гражданите не е нужно да спазват тези мерки
    (като например носенето на маски в градския транспорт), докато те не бъдат въведени законно — чрез нарочен закон, приет от НС, с който се въвежда извънредно положение, изброяват се правата, които се ограничават, и се указва времето, за което действа извънредното положение. Проблемът, разбира се, е че гражданите не са наясно че мерките на РЗИ са незаконни, и по-голямата част с готовност се отказват от конституционните си права.

Поздрави,
адв. В. Костов
+359878198278

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *